Som uppdragsgivare kan du vara säker på att vi utgår från evidensbaserade metoder som är i framkant och som genomsyrar boende, behandling, uppföljning och utvärdering. Våra grundstenar i behandlingsarbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från KBT/DBT och FFT/ABFT. Självklart finns rutiner och struktur som följer och understödjer BBIC i alla led. Journal Digital är vårt journal och dokumentationssystem.

För ungdomens del bygger vistelsen och behandlingen på 24/7 princip; att allt som sker är i riktning mot att tillfredsställa behoven och att aktiviteten är hög. Behandlingen är dock i centrum.

Målgrupp.

Den målgrupp som ÅsboHVB vänder sig till är unga kvinnor från 16års ålder till och med 20 år som vistas i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger, har ett hotfullt beteende och behöver hjälp, stöd och verktyg för att kunna leva ett socialt acceptabelt samt bra liv.

 

Evidensbaserad individuell, grupp och familjebehandling

Vi har för att möta våra ungdomar valt att utgå från evidensbaserade behandlingsmetoder som har utgångspunkten i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och i DBT (Dialektisk Beteendeterapi) med särskild matchning mot ungdom som grund för vår behandlingsmodell. DBT har visat klara bättre matchning mot flickor än andra modeller. Modellen har en tydlig fasindelning och ett betydande inslag av färdighetsträning för att ge verktyg att bemästra situationer som utgår från att uppnå ökad regleringsförmåga och ökad livskvalité. Vi arbetar utifrån olika faser. Först en fas med kartläggning, konceptualisering och allians, följt av en fas med arbete mot livsförstörande beteenden som missbruk, självskade- och destruktiva högriskbeteenden, sedan en fas mot livskvalitéstörande beteenden som ångest, följt av arbete med eventuella trauma, där Åsbo HVB erbjuder DBT-PTSD baserad traumaterapi, för att sedan avsluta med fas där generalisering av färdigheter, erfarenheter och nyvunna kunskaper matchas ut mot etablering i närmiljö och/eller samhället.

Metoden bygger på omsorg, omvårdnad, förståelse och validering tillsammans med färdighetsträning och nya verktyg, först i behandlingen och sedan ute i verkligheten. Den bygger också på att engagera föräldrar och anhöriga för gemensamt mål och kunskap och träning av färdigheter.

Dagliga upplevelser och händelser utgör samtidigt en viktig källa till innehållet i behandlingen varför färdigheter också utvecklas under själva behandlingen som ger ökat förmåga i vardagen. För påverkan och uppföljning knyts olika mentorer (som exempelvis kontaktperson, lärare, förälder) och ungdom samman. Vi arbetar via teckenekonomi i form av en bonustrappa, för att uppnå gemensamt ställda mål kring utveckling och struktur.

Erbjudande till närstående

Gemensamt för ungdomar är att familj/nätverk är särskilt betydelsefullt och viktigt att samtidigt rikta insatser mot. Detta kan ske genom nätverksmöte, anhörigstöd eller familjeband DBT och/eller samla flera föräldrar samtidigt i föräldrautbildning med denna bas.

Familjeterapi

Evidensbaserade metoder för Familjeterapi i samband med ungdomsbehandling

De behandlingsprogram som visat bäst effekt på ungdomar är också familje- och närmiljöbaserade och kan med fördel kombineras med FFT (Funktionell Familjeterapi) eller anknytningsbaserad familjeterapi ABFT vilket Åsbo HVB kan erbjuda genom att föräldrar regelbundet kommer till Åsbo HVB för att tillsammans med den unge delta i gemensam terapi eller på hemmaplan i samband med vistelse i hemmet.

Funktionell Familjeterapi (FFT)

Anknytningsbaserad Familjeterapi (ABFT)

Arne Gynther, socionom, leg psykoterapeut, cert FFT terapeut, Dipl ABFT terapeut

Länkar:

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/fft

http://www.fft-sverige.se/certifiering

http://abft.se/

Evidensbaserad Familjeterapi och ungdomsbehandling

Familjeterapeutiska modeller som FFT bygger på mer än 50 års utveckling med kommunikationsteoretiska, strategiska, strukturella och systemiska utvecklingslinjer inom familjeterapi för att nå framgångsrika metoder att behandla externaliserande och utagerande ungdomar. Senare utveckling av FFT i kombination med DBT och KBT ger stöd för en FFT som grund för behandling av såväl internaliserad problematik som missbruksproblematik.

Där anknytningsbrott kan tänkas föreligga och acceptans för arbete kring situationer som präglat anknytningen och som ligger bakåt i tiden kan ABFT vara en metod som också kan vara framgångsrik.

Före ett framgångsrikt behandlingsarbete kan starta är det värdefullt med ett kartläggnings och utredningsarbete som kan utröna vilka metoder som kan vara mest framgångsrika. Detta kan med fördel bedrivas parallellt med en utredning vid socialtjänsten och se möjligheter till allians och överväga resurser/förmåga.