Här är våra organiserande principer för Åsbo HVB

Kunskapsbaserad vård och behandling

 • Behandlingen ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och ha förankring I Socialstyrelsen råd och riktlinjer
 • Bedömnings- och behandlingsmetoder ska vara evidensbaserade.
 • Verksamheten ska dokumenteras på ett sätt som möjliggör uppföljning och utvärdering

Framåtsyftande fokus

 • Behandlingen ska vara målinriktad
 • Ungdomarna ska förberedas för skola eller arbetsliv
 • Ungdomarna ska rustas inför ett bra liv
 • Behandlingen skall vara inriktad, där så är möjligt, på en återgång till familj/närmiljö
 • ”Behandlingen skall om möjligt vara indelad i faser där fas 1 inleds i ”Stora Åsbo” och
  fas 2 ”Lilla Åsbo” när ökad självständighet och ökade färdigheter föreligger. Det
  tredje steget är öppen vård utanför Åsbo och/eller stödboende så snart tillstånd för
  Åsbo HVB föreligger (ansökan ingiven till IVO).

Matchning mellan innehåll och dokumenterade behov

 • Vårdinnehållet ska matcha ungdomars behov som den beskrivs i uppdrag och följs kontinuerligt upp i Åsbo HVBs uppföljning gentemot klient och uppdragsgivare och administreras via användandet av Journal Digital
 • Behandlingen ska vara inriktad på flera olika arenor där ungdomen behöver stöd med individuellt matchande insatsers form ,innehåll och ha sin utgångspunkt i KBT och DBT som en övergripande plattform med olika betoning utifrån matchning i, det enskilda fallet.
 • Målet är deltagande i behandlingens alla nivåer;

Individuell behandling

Grupp/färdighetsträning

Social träning/generalisering utanför HVB

Familj/Nätverk/Anhörig insatser/behandling

En helhetsmässig enhetlig behandlingsmodell

 • All tid ska planeras och användas för positiv påverkan och coachning i god omvårdnadsmiljö med utgångspunkt i 24/7 dvs under hela dygnet alla dagar i veckan
 • Behandlingsinsatser, skola/sysselsättning och vardagsstrukturer ska fogas samman i en terapeutisk helhet

Insatser från Åsbo HVB, socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård ska samordnas

 • Behandlingen ska organiseras i behandlingsteam runt varje ungdom
 • Uppdrag och ansvar ska vara tydligt fördelat inom teamen
 • Behandlingskollegium ska genomföras regelbundet